REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ BIURA EKSPERTYZ SĄDOWYCH

I. Przedmiot regulacji

1. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług prawnych oraz określenia warunków umowy tj. określenie podmiotu świadczącego usługi, postępowania reklamacyjnego i ogólnych zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby Zlecającej Usługi, zwany w dalszej części „Regulaminem”.
2. Zleceniobiorcą jest Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 26 (dalej: „Kancelaria Prawna BES Sp. z o.o.”).
3. Usługi są świadczone przez osoby posiadających niezbędne uprawnienia do świadczenia usług prawnych oraz posiadające doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawnych.
4. Zleceniodawca chcąc skorzystać z usługi powinien wypełnić Formularz Kontaktowy, który znajduje się na stronie Kancelarii pod adresem https://beskancelaria.pl/. W przypadku przekazania do analizy dokumentacji papierowej lub dokumentacji w formie elektronicznej prosimy o dokładne wyszczególnienie każdego z dokumentów.
5. Zleceniodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Usługi (dalej „Zleceniodawca”).
6. Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami na temat świadczenia Usług, postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz innymi przekazanymi warunkami. Zawierając Umowę, przyjmuje się, że Zleceniodawca dopełnił powyższych wymagań.
7. Każdy Zleceniodawca przed zawarciem Umowy, ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zleceniodawca.
8. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Zleceniobiorca informuje, że korzystanie z usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

II. Definicje

1. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych – przez „Kancelaria Prawna BES” należy rozumieć Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin.
2. Regulamin – przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
3. Strony – przez „Strony” należy rozumieć Specjalistę lub Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca – przez „Zleceniodawcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, która zawiera Umowę z Kancelarią Prawną Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
5. Specjalista – przez „Specjalistę” należy rozumieć: pracownika Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. posiadającego specjalistyczną wiedzę w zakresie przekazanego do realizacji zlecenia, radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych.
6. Usługa – przez „Usługę” należy rozumieć wykonanie wszelkiego rodzaju usług prawnych przez Specjalistów z Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
7. Pytanie – przez „Pytanie” należy rozumieć opis stanu faktycznego przekazanej sprawy sporządzony przez Zleceniodawcę.
8. Opłata — przez „Opłatę” należy rozumieć wynagrodzenie należne od Zleceniodawcy z tytułu świadczenia odpłatnych Usług przez Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych.
9. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych na rzecz Zleceniodawcy.

III. Warunki świadczenia usługi prawnych

1. Świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych są odpłatne.
2. Pierwszym etapem rozpoczęcia współpracy jest połączenie się online lub spotkanie w siedzibie/Oddziale Kancelarii Zleceniodawcy z pracownikiem Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych i dokonanie analizy wstępnej stanu faktycznego sprawy.
3. Zleceniodawca w celu wykonania usługi zobowiązany jest do przekazania posiadanego w danej sprawie materiału dowodowego do siedziby Kancelarii lub wysłania ich na adres: Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin lub na adres mailowy: sekretariat@beskancelaria.pl wraz z wypełnionym dokumentem zlecenia stanowiącym Załącznik nr1
4. Koszt konsultacji prawnej online wynosi 639,60 zł brutto. Przed konsultacją Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać płatności za usługę. Dopiero po jej opłaceniu Zleceniobiorca przystąpi do realizacji zlecenia.
5. W przypadku zaakceptowania przedstawionego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy przez Zleceniobiorcę, czasu realizacji usługi oraz po przekazaniu Zleceniobiorcy kompletnego materiału dowodowego, niezbędnego do świadczenia usługi oraz po dokonaniu przez Zleceniodawcę zapłaty wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca przystąpi do wykonywania usługi.
6. Wynagrodzenie za świadczenie usługi prawnej zostanie pomniejszone o zrealizowany koszt konsultacji wstępnej.
7. Czas realizacji usługi zostanie ustalony przez Zleceniobiorcę w czasie przeprowadzonej konsultacji. Przy czym istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji z powodu złożoności sprawy, przyczyn losowych.
8. W przypadku ustalenia w trakcie realizacji usługi nowych okoliczności, przekazania nowych dowodów w sprawie, Zleceniobiorca zastrzega możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi oraz zwiększenia kosztów świadczenia usługi.
9. O zwiększeniu wynagrodzenia za sporządzenie opinii Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę w terminie 3 dni od dnia ustalenia nowych okoliczności, wpływających na podwyższenie wynagrodzenia.
10. Wynagrodzenie Zleceniodawca uiszcza na konto Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o., wskazanego w przesłanej fakturze/rachunku lub wiadomości email, w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę.
11. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub uszkodzenia przesłanych urządzeń z materiałem dowodowym, dokumentacji, które ujawnią się w trakcie wykonywania usługi.
12. W przypadku przesłania do Kancelarii urządzenia, na którym zapisane są materiały dowodowe do sprawy, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki w obie strony. Zleceniobiorca odsyła nośniki w sposób ustalony ze Zleceniodawcą po zakończeniu świadczenia usługi lub w dowolnym momencie, na żądanie zlecającego i na wskazany przez Zleceniodawcę adres.
13. W przypadku zlecenia odesłania urządzenia jak również dokumentacji przesłanej do badania na adres zagraniczny Zleceniodawcy, ustalony przez strony koszt wysyłki ponosi Zleceniodawca.
14. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przekazane mu urządzenia od momentu dostarczenia ich przez kuriera, do momentu odebrania. Na pozostałym etapie, podmiotem odpowiedzialnym jest firma spedycyjna wybrana przez Zleceniodawcę.
15. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych oświadcza, iż czynności zmierzające do wykonania usługi, wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
16. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT, bez jego podpisu. Płatność za usługę należy uregulować przed przystąpieniem do świadczenia usługi.

IV. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych

1. Zleceniodawca oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) przekazywanego do Kancelarii materiału dowodowego (również w wersji papierowej jak też elektronicznej) w sprawie i nie zawiera ono treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych zgromadzonych w zebranym materiale dowodowym oraz przekazanym urządzeniu z danymi do sprawy w sposób umożliwiający realizację zlecenia, w tym ich udostępnienia Zleceniodawcy, w ustalony przez strony sposób.
3. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych zobowiązana jest do ochrony danych zawartych na powierzonym mu materiale dowodowym oraz niesporządzania dalszych kopii i nieprzetwarzania na inne cele, nieudostępniania i niewykorzystywania na rzecz osób trzecich lub dla własnych celów, nieinformowania innych podmiotów o szczegółach realizowanego zlecenia oraz wszelkich okolicznościach, co do których informacje powzięte zostały w związku z realizowanym zleceniem.
4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do realizacji zlecenia we współpracy z podwykonawcami, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, z gwarancją przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
5. Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych.

V. Przechowywanie materiału dowodowego


1. W przypadku zadeklarowania przez Zleceniodawcę braku odbioru osobistego materiału dowodowego prześle je na adres wskazany w zleceniu przez Zleceniodawcę. Koszty przesyłki obciążają w całości Zleceniodawcy.

VI. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz proces odstąpienia od umowy

1. Zleceniodawca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług zarówno w formie pisemnej na adres: Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin jak też w formie elektronicznej na adres Kancelarii: sekretariat@beskancelaria.pl Wzór reklamacji znajduję się tutaj – Załącznik nr 3
2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, poprzez przekazanie decyzji Zleceniodawcy na wskazany przez niego adres e-mail. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Zleceniodawca może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.
3. Zleceniodawcy będącemu Konsumentem przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy.
4. Jeżeli Zleceniobiorca przystąpił do wykonania usługi prawnej za wyraźną zgodą Zleceniodawcy, Zleceniodawca traci prawo odstąpienia od Umowy.
5. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.
6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Zleceniodawca musi poinformować Zleceniobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem).
8. Zleceniodawca może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zleceniobiorca zwraca wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zleceniobiorca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zleceniodawcę w pierwotnej transakcji, chyba że Zleceniodawca wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zleceniobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10. W przypadku przekazanego do realizacji zlecenia nagrania lub dokumentację, Zleceniodawca ponosi koszt związany ze zwrotem materiałów przekazanych do badania Zleceniobiorcy, w przypadku odstąpienia od umowy.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Wysłanie do Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych zgłoszenia zlecenia jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.
2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Zleceniodawców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Adres https://beskancelaria.pl/ zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Zlecający zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.