beskancelaria.pl

Polityka prywatności

Wstęp

Ochrona Twoich danych osobowych była i jest jednym z najważniejszych aspektów w naszej działalności. Dbamy, byś każdorazowo był poinformowany o wszystkich przysługujących Ci prawach oraz o naszej działalności. Zgodnie z powyższym i w związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy uaktualnioną Politykę prywatności.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administrator to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem, a zarazem Operatorem Serwisu https://beskancelaria.pl/ jest Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-469, ul. Budowlana 26.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail rodo@beskancelaria.pl lub listownie na adres Biuro Ekspertyz Sądowych, 20-469 Lublin, ul. Budowlana 26.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Z Inspektorem ochrony danych możesz się skontaktować poprzez: e-mail rodo@beskancelaria.pl lub listownie na adres 20-469 Lublin, ul. Budowlana 26 z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem ovh.pl ,
 • poprzez gromadzenie logów w usłudze Google Analytic,
 • poprzez gromadzenie logów w usłudze Google DoubleClick,
 • poprzez gromadzenie logów w usłudze Meta Pixel.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • dostosowania oferty na podstawie Twojej aktywności;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w celu;

 • zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w zakresie działalności administratora,
 • przygotowania oferty współpracy;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego, cywilnego, dotyczącego rachunkowości) w celu:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej w celu:

 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
 • obsługi reklamacji,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom narzędzi i treści gromadzonych w Serwisie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,
 • organizacji programów lojalnościowych,
 • zapewnienie realizacji usług płatniczych,
 • statystycznych,
 • archiwizacyjnych,
 • zapewnienia rozliczalności,
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, polegającej na ochronie praw Administratora.

Skąd posiadamy Państwa dane

Jeżeli wypełnili Państwo formularz na stronie www lub skontaktowali się z nami w inny sposób Państwa dane pozyskaliśmy od Was samych. Państwa dane osobowe mogły również zostać pozyskane od firm, które działały na nasze zlecenie w celu przedstawienia Państwu oferty. W ramach naszych działań, korzystamy z legalnie pozyskanych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami ochrony danych osobowych. W celu pozyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt z Administratorem.

Newsletter

Zapis do Usługi Newsletter przez Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wysyłania mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zapis do Usługi Newsletter przez Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, komputera, tabletu) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez nas z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług, musisz nam podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek korzystania z udostępnionych narzędzi (np. Formularz kontaktowy, newsletter), przygotowania oferty współpracy, a także umożliwienia lepszego dostosowania oferty na podstawie Twojej aktywności.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi, realizacji uzasadnionych celów biznesowych Administratora danych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zabezpieczenia, realizacji i ochrony Twoich roszczeń:

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody,
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład zobowiązanie zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do zabezpieczenia i realizacji roszczenia innej firmy lub wykonania obowiązków organów administracji państwowej,
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy okres przetwarzania trwa tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie . |Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 • biuro rachunkowe i kancelaria prawna świadczące usługi na rzecz Administratora,
 • audytorzy i biegli, doradcy prawni, doradcy podatkowi, radcowie Prawni i adwokaci, doradcy restrukturyzacyjni, biegli rewidenci, rzeczoznawcy, windykatorzy śledczy,
 • usługodawcy systemów informatycznych i płatniczych umożliwiających prawidłowe działanie strony www,
 • dostawcy zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność, w tym firma Microsoft,
 • administratorzy wewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność, w tym firma Enkon,
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazywane są tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),
 • organy państwowe (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • żądania przenoszenia danych osobowych, jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wszystkie swoje prawa możesz realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane, które przetwarzamy naruszają przepisy RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, chyba że stanie się to jego obowiązkiem ze względu na przepisy prawa.

Informacje o Plikach Cookies

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z użytkownikiem.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, zostały one również ogólnie opisane poniżej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Do analizy ruchu na stronie Serwisu wykorzystywane są narzędzia:

Google Analytics Wykorzystywane w tym procesie pliki typu cookie są używane do wyświetlania odpowiednich reklam oraz linków, a firma Google może gromadzić informacje o wizytach użytkownika na innych stronach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju. Szczegółowo o prywatności w korzystaniu z Google Analytics przeczytasz pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl&ref_topic=2919631#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Google DoubleClick Korzystamy z narzędzi służących do celów reklamowych oraz re-marketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usług DoubleClick. Zewnętrzni dostawcy, instalują odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności na naszej Stronie Internetowej i następnie na tej podstawie Osobie Odwiedzającej, która odwiedziła naszą Stronę Internetową, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing), a także zbierają informacje na temat wykonanej kampanii, wykonują analitykę Strony oraz analizują segmenty.

Meta Pixel – Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez spółkę Meta Platforms Inc. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów.

W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na naszej Stronie, korzystamy z Meta Pixel, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej Strony w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.

Nie przekazujemy danych osobowych. Informacje zbierane w ramach Meta Pixel są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Pozwalają nam wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte w ramach naszej Strony. Zwracamy jednak uwagę, że Meta Platforms Inc. może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Obecnie Meta Pixel oddziałuje również na dane z Instagrama. Takie działania nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=0-WhatIsThePrivacy. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu na wykorzystywanych przez nas serwerach. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie ze stron www. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron Serwisu.

Poniżej opisano w jaki sposób w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych wyłączyć obsługę plików cookie, szczegółowe informacje dostępne są w pomocy dotyczącej konkretnej przeglądarki:

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer

W przeglądarce Edge

Wybierz pozycję “Ustawienia” w prawym górnym rogu okna przeglądarki.   Wybierz kolejno pozycje “Ustawienia” > “Prywatność, wyszukiwanie i usługi”. Następnie “wybierz elementy do wyczyszczenia” w obszarze “Wyczyść dane przeglądania” > “Wyczyść dane przeglądania teraz”.  Więcej informacji o usuwaniu plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie i danymi witryn w Safari na Macu. Wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Napisz do nas Zadzwoń