beskancelaria.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ BIURA EKSPERTYZ SĄDOWYCH

I. Przedmiot regulacji

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej. Regulamin dotyczy również świadczenia usług prawnych oraz określenia warunków umowy tj. określenie podmiotu świadczącego usługi, postępowania reklamacyjnego i ogólnych zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby Zlecającej Usługi, zwany w dalszej części „Regulaminem”.
 2. Usługodawcą jest Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 26 (dalej: „Kancelaria Prawna BES Sp. z o.o.”).
 3. Usługi są świadczone przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia do świadczenia usług prawnych oraz posiadające doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawnych.
 4. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Usługi (dalej „Usługobiorca”).
 1. Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami na temat świadczenia Usług, postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz innymi przekazanymi warunkami. Zawierając Umowę, przyjmuje się, że Usługobiorca dopełnił powyższych wymagań.
 2. Każdy Usługobiorca przed zawarciem Umowy, ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka ataków hackerskich, a także zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzenie szkód.

II. Definicje

 1. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych – przez „Kancelaria Prawna BES” należy rozumieć Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin.
 2. Regulamin – przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
 3. Strony – przez „Strony” należy rozumieć Usługodawcę oraz Usługobiorcę.
 4. Usługobiorca – przez „Usługobiorcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Kancelarią Prawną Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
 5. Specjalista – przez „Specjalistę” należy rozumieć: osobę w Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. posiadającą specjalistyczną wiedzę w zakresie przekazanego do realizacji zlecenia: radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych.
 6. Usługa – przez „Usługę” należy rozumieć wykonanie wszelkiego rodzaju usług prawnych przez Specjalistów z Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
 7. Pytanie – przez „Pytanie” należy rozumieć opis stanu faktycznego przekazanej sprawy sporządzony przez Usługobiorcę.
 8. Opłata — przez „Opłatę” należy rozumieć wynagrodzenie należne od Usługobiorcy z tytułu świadczenia odpłatnych Usług przez Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych.
 9. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Kancelarię Prawną Biura Ekspertyz Sądowych na rzecz Usługobiorcy.
 10. Serwis – serwis dostępny pod adresem https://beskancelaria.pl/, za pośrednictwem, którego świadczona jest Usługa.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i powstrzymania się od działań mogących doprowadzić do jakiejkolwiek szkody Usługodawcy lub innych Usługobiorców oraz podmiotów trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
 • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis,
 • działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
 • dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszają dobra osób trzecich, a ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych www (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu),
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

V. Warunki świadczenia usług prawnych

 1. Świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych są odpłatne.
 2. Usługobiorca w celu wykonania usługi zobowiązany jest do przekazania posiadanego w danej sprawie materiału dowodowego do siedziby Kancelarii lub wysłania ich na adres:
  Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
  Budowlana 26, 20-469 Lublin
  lub na adres mailowy: sekretariat@beskancelaria.pl wraz z wypełnionym dokumentem zlecenia stanowiącym Załącznik nr 1
 3. W przypadku zaakceptowania przedstawionego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy przez Usługodawcę, czasu realizacji usługi oraz po przekazaniu Usługodawcy kompletnego materiału dowodowego, niezbędnego do świadczenia usługi oraz po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty wynagrodzenia dla Usługodawcy zgodnie z warunkami płatności zamieszczonymi w umowie, Usługodawca przystąpi do wykonywania usługi.
 4. Wynagrodzenie za świadczenie usługi prawnej zostanie pomniejszone o zrealizowany koszt konsultacji wstępnej.
 5. Czas realizacji usługi zostanie ustalony przez Usługodawcę w czasie przeprowadzonej konsultacji. Przy czym istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji z powodu złożoności sprawy, przyczyn losowych.
 6. W przypadku ustalenia w trakcie realizacji usługi nowych okoliczności, przekazania nowych dowodów w sprawie, Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi oraz zwiększenia kosztów świadczenia usługi.
 7. O zwiększeniu wynagrodzenia za wykonanie usługi Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 3 dni od dnia ustalenia nowych okoliczności, wpływających na podwyższenie wynagrodzenia.
 8. Wynagrodzenie Usługobiorca uiszcza na konto Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o., wskazanego w przesłanej fakturze/rachunku lub wiadomości email, w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 9. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub uszkodzenia przesłanych urządzeń z materiałem dowodowym, dokumentacji, które ujawnią się w trakcie wykonywania usługi.
 10. W przypadku przesłania do Kancelarii urządzenia, na którym zapisane są materiały dowodowe do sprawy, Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki w obie strony. Usługodawca odsyła nośniki w sposób ustalony z Usługobiorcą po zakończeniu świadczenia usługi lub w dowolnym momencie, na żądanie zlecającego i na wskazany przez Usługobiorcę adres.
 11. W przypadku zlecenia odesłania urządzenia jak również dokumentacji przesłanej do badania na adres zagraniczny Usługobiorcy, ustalony przez strony koszt wysyłki ponosi Usługobiorca.
 12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przekazane mu urządzenia od momentu dostarczenia ich przez kuriera, do momentu odebrania. Na pozostałym etapie, podmiotem odpowiedzialnym jest firma spedycyjna wybrana przez Usługobiorcę.
 13. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych oświadcza, iż czynności zmierzające do wykonania usługi, wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
 14. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT, bez jego podpisu.

VI. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych

 1. Usługobiorca oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) przekazywanego do Kancelarii materiału dowodowego (również w wersji papierowej jak też elektronicznej) w sprawie i nie zawiera ono treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych zgromadzonych w zebranym materiale dowodowym oraz przekazanym urządzeniu z danymi do sprawy w sposób umożliwiający realizację zlecenia, w tym ich udostępnienia Usługobiorcy, w ustalony przez strony sposób.
 3. Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych zobowiązana jest do ochrony danych zawartych na powierzonym mu materiale dowodowym oraz niesporządzania dalszych kopii i nieprzetwarzania na inne cele, nieudostępniania i niewykorzystywania na rzecz osób trzecich lub dla własnych celów, nieinformowania innych podmiotów o szczegółach realizowanego zlecenia oraz wszelkich okolicznościach, co do których informacje powzięte zostały w związku z realizowanym zleceniem.
 4. Sprzedaż usług przez Kancelarię odbywa się przez platformę Stripe, a Kancelaria wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu).
 5. Usługobiorca podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe.
 6. Kancelaria zastrzega sobie prawo do realizacji zlecenia we współpracy z podwykonawcami, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, z gwarancją przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 7. Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych.

VII. Przechowywanie materiału dowodowego

 1. W przypadku zadeklarowania przez Usługobiorcę braku odbioru osobistego materiału dowodowego Usługodawca prześle go na adres wskazany w zleceniu przez Usługobiorcę. Koszty przesyłki obciążają w całości Usługobiorcę.

VIII. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz proces odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług zarówno w formie pisemnej na adres:
  KANCELARIA PRAWNA Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.
  Budowlana 26, 20-469 Lublin
  jak też w formie elektronicznej na adres Kancelarii: sekretariat@beskancelaria.pl
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, poprzez przekazanie decyzji Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.
 2. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. Jeżeli Usługodawca przystąpił do wykonania usługi prawnej za wyraźną zgodą Usługobiorcy, Usługobiorca traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Usługobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem).
 7. Usługobiorca może skorzystać ze wzoru odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługodawca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. W przypadku przekazanego do realizacji zlecenia nagrania lub dokumentacji, Usługobiorca ponosi koszt związany ze zwrotem materiałów przekazanych do badania Usługodawcy, w przypadku odstąpienia od umowy.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Wysłanie do Kancelarii Prawnej Biura Ekspertyz Sądowych zgłoszenia zlecenia jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Adres https://beskancelaria.pl/ zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Zlecający zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.

Napisz do nas Zadzwoń