beskancelaria.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawna Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Budowlanej 26, 20-469 Lublin. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

 • e-mail: rodo@beskancelaria.pl
 • listownie na adres: Biuro Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. 20-469 Lublin, ul. Budowlana 26

2. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJA O TYM JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do momentu podjęcia decyzji
w przedmiocie zawarcia umowy.
Realizacja zawartej z Nami umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli do wykonania Umowy zostaną dostarczone nam dane szczególnej kategorii. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu lub momentu wycofania zgody.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej Spółki. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.
Marketing naszych usług.
Dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej Spółki – obowiązek prawny przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

3. SKĄD POSIADAMY PAŃSTWA DANE

Jeżeli  wypełnili Państwo formularz na stronie www lub skontaktowali się z nami w inny sposób Państwa dane pozyskaliśmy od Was samych. Państwa dane osobowe mogły również zostać pozyskane od firm, które działały na nasze zlecenie w celu przedstawienia Państwu oferty. W ramach naszych działań, korzystamy z legalnie pozyskanych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami ochrony danych osobowych. W celu pozyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt z Administratorem.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY LUB POWIERZAMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość oferowanych usług: tj. podmioty udzielające nam wsparcia informatycznego, pomocy prawnej, podatkowej i rachunkowej, dostarczające narzędzia do zdalnego podpisywania dokumentów, firmy świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
 3. Prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) – 17 RODO.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty oraz podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Jednak korzystamy z dostawcy usług Autenti sp. z o.o., która umożliwia nam podpisywanie dokumentów na odległość. Spółka ta może przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ale tylko podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony, poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

8. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM PROFILOWANIE)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Napisz do nas Zadzwoń