beskancelaria.pl

Jeżeli podjąłeś już decyzję o rozwodzie albo dopiero rozważasz złożenie pozwu o rozwód, warto najpierw solidnie się do niego przygotować. Bo rozwód to stres, emocje i podział majątku. W dramat rozpadu związku często wmieszane są również małoletnie dzieci i nowi partnerzy. To trudna sytuacja. Dlatego im więcej będziesz wiedział o rozwodzie jeszcze przed pierwszą rozprawą, tym większa szansa na opanowanie emocji, obronę swojego stanowiska i brak zaskoczenia posunięciami strony przeciwnej.  

Rozwód: co i jak?  

Rozwód to trwałe rozwiązanie małżeństwa przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd mógł orzec rozwód, powinny być spełnione dwa warunki:  

 • pomiędzy małżonkami powinno dojść do rozkładu pożycia małżeńskiego oraz 
 • rozkład ten powinien być zupełny i trwały.   

Sąd może orzec rozwód: 

 • bez orzekania o winie,  
 • z wyłączną winą drugiego małżonka lub  
 • z winą obojga małżonków.

Co oznacza trwały rozkład pożycia?

Podczas rozprawy rozwodowej sąd będzie oceniał, czy rozkład Waszego pożycia małżeńskiego ma charakter trwały. W swojej ocenie odniesie się zarówno do przyczyn, które do tego rozkładu pożycia doprowadziły oraz do czasu, który upłynął od ustania pomiędzy Wami wszystkich więzi.  

Na pewno interesuje Cię kwestia, ile czasu powinien trwać brak pożycia pomiędzy małżonkami. Czy chodzi np. o miesiąc, pół roku, a może rok? Niestety przepisy prawne nie określają tej kwestii i zależy to od okoliczności konkretnej sprawy. Można jednak przyjąć, że rozkład pożycia małżeńskiego, aby był trwały do momentu wydania przez sąd orzeczenia o rozwodzie, powinien trwać co najmniej kilka miesięcy.  

Pamiętaj, że upływ czasu, owszem, jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez sąd przy ocenie trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, ale nie jedynym. Do trwałego rozkładu pożycia może bowiem dojść np. pomiędzy bardzo młodymi małżonkami, którzy po zawarciu związku małżeńskiego, wytrzymali w nim np. jedynie przez dwa miesiące.    

PRZYKŁAD
Żona wyprowadziła się z Waszego mieszkania miesiąc temu. Do tej pory prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe i współżyliście ze sobą. W takiej sytuacji rozkład pożycia nie jest jeszcze trwały.  

Co oznacza zupełny rozkład pożycia?  

O zupełnym rozkładzie pożycia pomiędzy małżonkami możemy mówić, gdy wygasają pomiędzy nimi trzy podstawowe dla funkcjonowania małżeństwa więzi, tj.: 

 • więź duchowa (emocjonalna) – chodzi o ustanie wzajemnej miłości, szacunku akceptacji, zaufania do partnera,  
 • więź fizyczna – chodzi o ustanie współżycia fizycznego, ale również brak jakichkolwiek innych gestów fizycznych stanowiących potwierdzenie miłości, troski albo przywiązania, 
 • więź gospodarcza (ekonomiczna) – ustaje w sytuacji, kiedy małżonkowie wspólnie  
  ze sobą nie zamieszkują, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. 

Jeżeli nie wiąże Was już więź duchowa i fizyczna, ale nadal mieszkacie razem we wspólnym mieszkaniu, ponieważ nie stać Was na wynajęcie oddzielnych mieszkań to, pomimo że więź gospodarcza pomiędzy Wami nadal trwa, w takim przypadku również dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia.   

PRZYKŁAD
Jeżeli Twój mąż zdradził Cię z inną kobietą w czasie trwania Waszego małżeństwa, ale już  
po wystąpieniu zupełnego i trwałego pożycia (od roku nie mieszkacie już razem, nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego, nie współżyjecie ze sobą), to nie będzie można przypisać mu winy za rozkład Waszego małżeństwa. Pamiętaj również o tym, że winę małżonka należy udowodnić przed sądem.

Doświadczenie ma znaczenie, dlatego zaufaj specjalistom! Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację wstępną z BES Concierge. Nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Przeanalizujemy Twoją sytuację, dobierzemy zespół dedykowanych specjalistów.

Jakie są przyczyny rozwodu? 

Przyczyn rozpadu związku małżeńskiego prowadzącego do podjęcia decyzji o rozwodzie jest wiele. Czasami małżeństwa wspólnie dochodzą do wniosku, że uczucie, które połączyło ich na początku, gdzieś po drodze po prostu wypaliło się. Pojawiła się rutyna i brak zainteresowania sobą. Niekiedy chodzi jednak o inne czynniki w ostateczności prowadzące do rozpadu.

Wśród nich możemy wymienić:  

 • niezgodność i niedopasowanie charakterów (małżonkowie mają inną wizję  
  co do wspólnie spędzanego czasu wolnego, spędzania wakacji, wykonywania obowiązków domowych itp.),
 • zdradę i pozory zdrady małżeńskiej (utrzymywanie regularnych i bliskich kontaktów z inną osobą, zbliżanie się do niej skutkujące oddalaniem się od rodziny), 
 • zatajenie przed małżonkiem choroby psychicznej lub posiadanie dziecka pozamałżeńskiego,
 • uzależnienie od spożywania alkoholu (małżonek albo małżonka nie łoży  
  na utrzymanie rodziny i nie potrafi zerwać z nałogiem pomimo pomocy rodziny),
 • uzależnienie od hazardu, seksu (notoryczna potrzeba poszukiwania nowych partnerek, korzystanie z usług agencji towarzyszkach, regularne oglądanie pornografii, zmuszanie małżonka lub małżonki do nietypowych praktyk seksualnych), narkotyków albo Internetu,
 • przesadną zazdrość pod postacią zaborczej kontroli i ograniczanie małżonka  
  albo małżonki (zabranianie partnerowi długich rozmów telefonicznych, odwiedzin rodziny i znajomych, kontrolowanie czas przyjścia do domu, pretensje o powrót o kilka minut później do domu niż zwykle, zabranianie partnerowi podjęcie pracy zarobkowej),
 • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej (zastraszanie, izolowanie, poniżanie) wobec partnera lub wspólnych dzieci,
 • niepozostawianie partnerowi swobody decydowania o małżeńskim współżyciu,  
 • decydowanie w trakcie trwania małżeństwa o zmianie wyznania lub zmianie wyznania dzieci bez zgody partnera,
 • lekkomyślne zawarcie małżeństwa pomimo dużej różnicy wieku,
 • niepodejmowanie pracy zarobkowej lub pracowanie w stopniu wysoce niedostatecznym bez dostatecznego usprawiedliwienia pomimo zdolności do pracy, 
 • notoryczne zaniedbywanie domu i wychowywania małoletnich dzieci w połączeniu z bezczynnym trybem życia (np. niepomaganie w obowiązkach domowych, nieodbieranie dzieci ze szkoły, brak uczestnictwa w wywiadówkach itp.),
 • karalność,
 • nieporozumienia na tle finansowym,
 • złe relacje z rodziną małżonka lub małżonki,
 • zbyt długa rozłąka i życie na odległość,
 • niechęć do posiadania wspólnych dzieci.

Rozwód a prawo do kontaktów z dziećmi, mieszkania i alimentów – o czym rozstrzyga sąd, orzekając rozwód?  

Sąd rozstrzyga o

 • rozwiązaniu małżeństwa,
 • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimentach dla nich.  

Sąd może również rozstrzygnąć również o:  

 • podziale majątku wspólnego (jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki),
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków,
 • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,
 • podziale wspólnego mieszkania albo przyznania go jednemu z małżonków, jeżeli obie strony złożą taki wniosek.

W jaki sposób można uzyskać rozwód małżeński?

Aby uzyskać rozwód, powinieneś złożyć pozew o rozwód. Składa się go do właściwego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania,  
o ile chociażby jedno z Was w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsca swojego zamieszkania lub pobytu. Jeżeli żadne z Was nie mieszka już w okręgu tego sądu, wówczas właściwy jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma, wówczas właściwy jest sądmiejsca zamieszkania powoda.

Pozew możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym z dowodem nadania). Nie ma możliwości złożenia pozwu o rozwód  
przez internet.

Pozew o rozwód powinien uwzględniać Twoją indywidualną sytuację faktyczną i prawną. Dlatego nie ma większego sensu korzystać z wzorów dostępnych online. Przy jego sporządzeniu warto jednak skorzystać z pomocy prawnika.

Ile trwa rozwód? – prawo rodzinne w praktyce

Długość postępowania rozwodowego zależna jest od wielu czynników. Jeżeli rozchodzicie się ze sobą polubownie, nie ma pomiędzy Wami sporu co do opieki nad Waszymi wspólnymi dziećmi, majątku, żadne z Was nie zamierza występować o alimenty na siebie, to jest duża szansa na to, że rozwód otrzymacie stosunkowo szybko. Jeżeli w ogóle nie macie dzieci, to będzie to możliwe nawet na pierwszej rozprawie.

Jeżeli jednak czeka Was rozwód z orzekaniem o winie lub z winy obu stron, to musicie nastawić się na to, że całe postępowanie wydłuży się. Wiąże się to bowiem z przeprowadzeniem całego postępowania dowodowego przez sąd. Generalnie im więcej kwestii spornych i większa liczba biegłych oraz przesłuchiwanych świadków, tym więcej rozpraw rozwleczonych w czasie.

Na długość postępowania wpływa również to, w którym mieście rozwodzicie  
się. W mniejszych miastach wydziały rodzinne z reguły są mniej oblężone sprawami rodzinnymi niż te w większych.

Rozwód przed sądem okręgowym nie zawsze gwarantuje koniec postępowania. Strona przeciwna może bowiem złożyć apelację do sądu apelacyjnego. Czyli znów to kolejne wydłużenie procesu.

Ile kosztuje rozwód?

Na koszt rozwodu składają się opłaty sądowe oraz inne wydatki. Opłata sądowa od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Jej wysokość nie ulegnie zmianie bez względu na to, czy składasz pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Ponosi ją strona inicjująca proces. Dodatkowo, jeżeli wraz z pozwem o rozwód składasz również wniosek o podział Waszego majątku, wówczas ten wniosek podlega odrębnej opłacie sądowej w wysokości 1000 zł. Wniosek może zawierać zgodny projekt podziału majątku. Wówczas opłata jest niższa i wynosi 300 zł.

Do tego mogą dojść wydatki np. za opinię OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów), wynagrodzenie i zwrot kosztów za opinie wydane przez biegłych, tłumaczy 
(np. w przypadku rozwodu z obcokrajowcem) oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie, ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego itp.

Jeżeli zdecydujesz się na pomoc pełnomocnika procesowego, do kosztów rozwodu musisz również doliczyć jego wynagrodzenie. Zależy ono m.in. od miasta, stopnia skomplikowania sprawy, od tego, czy to rozwód z orzekaniem o winie, czy nie, czy rozwód połączony jest z podziałem majątku, liczby osób powołanych na świadków, a tym samym liczby zaplanowanych rozpraw sądowych.

Dlaczego my?

Nasza kancelaria prawna wyróżnia się tym, że zatrudnieni w niej adwokaci, formułując różne wnioski i pisma procesowe, bazują na dowodach i materiałach zgromadzonych  
przez naszych biegłych sądowych, detektywów i byłych policjantów

To zespół ludzi, których współdziałanie ma za zadanie wesprzeć Cię w Twojej indywidualnej sprawie. Nie działają w ten sposób inne kancelarie w Polsce!

Taka współpraca pozwala m.in.: 

 • przygotować dowody w przypadku zdrady małżeńskiej, przemocy fizycznej i/lub psychicznej Twojej małżonki lub małżonka w stosunku do Ciebie i/lub Waszych dzieci (np. na podstawie dowodów zebranych przez naszych detektywów i byłych policjantów – wspólnie zrobionych zdjęć kochanków, raportu opisującego ich schadzkę, zeznań świadków itp., opinii biegłych lekarzy sądowych oceniających stopień naruszenia czynności narządów ciała);
 • przeanalizować opinię psychiatry (biegłego lekarza sądowego), na podstawie, której Sąd np. ograniczył Twoją władzę rodzicielską, co w konsekwencji mogło również wpłynąć na ograniczenie Twoich kontaktów z dzieckiem i złożyć wniosek  
  ją podważający (na podstawie opinii przygotowanej przez naszych biegłych sądowych);
 • dokonać wyceny Waszego majątku w przypadku złożenia odrębnego wniosku  
  o podział majątku lub podziału majątku w ramach pozwu o rozwód. 

Zapoznaj się z ofertąskontaktuj z nami! Umów się na bezpłatne spotkanie, podczas którego omówimy wszystkie możliwe rozwiązania oraz opracujemy szczegółowy plan działania.

Potrzebujesz skutecznej kancelarii prawnej?

Doświadczenie ma znaczenie, dlatego zaufaj specjalistom! Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację wstępną z BES Concierge. Nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Przeanalizujemy Twoją sytuację, dobierzemy zespół dedykowanych specjalistów.

W BES stawiamy na konkrety, dlatego Twoją sprawą zajmą się fachowcy, którzy rozwiązywali już problemy dokładnie takie jak Twoje! Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a o jego interesy dbamy holistycznie, dzięki szerokiemu spektrum działania naszego interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. BES to ogromna wiedza i możliwości w jednym miejscu.

Napisz do nas Zadzwoń